Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Jméno:
Heslo:
Registrace
Senát 2010 - obvod 16 - Beroun

JUDr. Rudolf Peltan

JUDr. Rudolf Peltan

Portál Pod Dědem zpovídá

Profil

Narodil jsem se 10. března 1943 ve Dvoře Královém nad Labem, mládí jsem však společně se svými rodiči a mladšími sourozenci prožil v malé obci Jívová nacházející se v podhůří Nízkého Jeseníku osmnáct kilometrů severně od města Olomouc. Po ukončení povinné osmileté školní docházky, absolvování tříletého učebního oboru „montér ocelových konstrukcí“ v odborném učilišti pracovních záloh Uničovských strojíren n.p. Uničov, absolvování základní vojenské služby, po opětovném a krátkém působení v Uničovských strojírnách n.p. a Králodvorských železárnách n.p. Králův Dvůr jsem byl od roku 1965 do roku 1990 ve služebním poměru příslušníka MV - SNB. V průběhu mého 25ti letého působení ve SNB jsem získal úplné střední i vysokoškolské vzdělání, které jsem završil v roce 1980 rigorózní zkouškou na Právnické fakultě UK v Praze. Na základě závazného stanoviska občanské komise, že „u mne neshledala záruky podpory demokratizačního procesu ve SNB“, jsem byl ze služebního poměru v roce 1990 propuštěn, následně jsem absolvoval pracovní poměr u 3 zaměstnavatelů v několika profesích a od ledna roku 1998 dosud vykonávám funkci uvolněného předsedy OV KSČM Beroun. Členem KSČ / KSČM jsem od roku 1962.

Jsem ženatý, mám 3 dospělé děti, 4 dospělá vnoučata, mezi mé záliby patří zahrádka, četba literatury faktů a historie, příležitostně se věnuji sportovně rekreačním aktivitám, zvláště cyklistice.


Politické názory

1.) Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Odp.: Do Senátu PČR jsem jako kandidát KSČM kandidoval již v roce 2004 ( skončil jsem ze 7mi kandidátů na 3. místě a jsem si vědom, do čeho jdu ). Má kandidatura byla navržena základními organizacemi a schválena příslušnými okresními orgány KSČM okresu Beroun i Prahy – západ s očekáváním posílení zastoupení levice v Senátu PČR, pokud bych byl do něj zvolen.
2.) Znáte konkrétně nějaké větší nedostatky ve Vašem volebním obvodu, jeho obcích?
Odp.: Spíše jako problémy než nedostatky ve volebním obvodě č. 16 považuji míru nezaměstnanosti ( přestože dlouhodobě, díky blízkosti hl.m. Prahy, nepřekračuje 5 % ), města a zvláště malé obce se díky stávajícímu nevýhodnému daňovému přerozdělování potýkají s nedostatky finančních prostředků pro výstavbu vodovodů, kanalizace, plynofikace či malometrážních bytů. Jako další problém považuji a nejen já současný stav komunikací v majetku kraje, bezpostihované průjezdy kamionové dopravy městy a obcemi volebního obvodu, které ničí silnice v majetku obcí, negativně působí na životní prostředí, ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu i občanů při dlouhodobé absenci důsledné prevence i represe Policie České republiky. Jako další problém považuji i dlouhodobý odklad realizace výstavby silničního obchvatu města Hořovice. Samozřejmě, problémů či nedostatků je daleko více.
3.) Jaké věci chcete prosazovat pro svůj volební obvod?
Odp.: Osobně bych se snažil aktivně působit na řešení a odstranění nejen zmíněných, ale dalších přetrvávajících a neřešených problémů či nedostatků.
4.) Co je Vaším největším cílem prosadit ve funkci senátora?
Odp.: Jsem si vědom, že zákonodárná iniciativa i proces jednání v Senátě PČR jsou svým způsobem jiné a odlišné, než jaké jsou v Poslanecké sněmovně. Snažil bych se v rámci svých možností prosazovat či podporovat nepřijímání či zrušení takových zákonů, jako jsou např. tzv. lustrační zákon, navrhovaný zákon o odškodnění příslušníků 3. odboje aj.
5.) Jak hodláte po volbách udržovat kontakt s veřejností?
Odp.: Pokud bych byl zvolen do Senátu PČR, tak můj kontakt s veřejností by určitě neskončil. Mé zvolení bych považoval i jako plnění závazků a slibů mnou vyslovených v průběhu předvolební kampaně. K tomu by byla směřována činnost mé kanceláře či kanceláří ve volebním obvodě, přítomnost na jednání zastupitelstev obcí či měst, účast na politických, společenských, kulturních, sportovních a jiných akcích.
6.) Myslíte si, že města jsou státem zvýhodněna oproti menším obcím?
Odp.: Dle mého názoru a nejen mého, zvláště starostů malých či menších obcí, jsou tyto obce vůči městům znevýhodňovány.
7.) Popište svůj pohled na úlohu Senátu v ČR
Odp.: Sama existence Senátu je zakotvena v ústavním zákoně ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, tudíž, jeho úloha a poslání by měly být v přísném souladu s Ústavou ČR i Listinou práv a svobod občanů. Ne vždy jsem přesvědčen, že své poslání a úlohu Senát plní v souladu s Ústavou, k čemuž mě vede i stávající situace v zastoupení jednotlivých parlamentních pravicově orientovaných stran.
8.) Jaký je Váš názor na současnou vládu?
Odp.: Dle mého a nejen mého názoru či přesvědčení je stávají trojkoaliční vláda nejslabší a nejpravicovější vládou od vzniku České republiky.
9.) Máte v plánu plnit program své politické strany plně nebo jsou určité oblasti, které byste chtěl/a řešit trochu jinak, které a jak?
Odp.: Přiznám se, že si nedovedu představit, pokud bych byl do Senátu zvolen jako senátor za KSČM, že bych neplnil program KSČM.
10.) Jaký názor máte na přímou demokracii, přímou volbu prezidenta, místní a celostátní referenda?
Odp.: Já osobně nejsem zastáncem přímé volby presidenta ČR, jsem ale ochoten vést o tom rozumnou a věcnou diskuzi. Co se týče referend, já osobně jsem jejich zastáncem.
11.) Jaké jsou podle Vás správné nástroje pro omezení korupce ve státní správě? Co říkáte na návrh slovenské premiérky Ivety Radičové, že mají být platné pouze smlouvy zveřejněné na internetu?
Informace:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208659-na-slovensku-maji-platit-jen-smlouvy-zverejnene-na-internetu.html
Odp.: Korupci považuji jako produkt kapitalismu. Znamená to, že se jedná o systémový problém, k jehož omezení, natož likvidaci nám vytvoří schválení jednoho zákona. Nedovedu si dost dobře představit, jakým způsobem by bylo možné stávající situaci na úseku korupce řešit a vyřešit. Jedním z mnoha důležitých zákonů potřebných ke schválení považuji jednoznačně již mnohokráte navrhovaný Zákon o majetkovém přiznání.
Návrh slovenské premiérky paní Ivety Radičové nebudu komentovat, nechce se mi věřit, že premiérka slovenské vlády je schopna takovou osobní úvahu vyslovit.
12.) Co byste mohl/a říci ohledně problematiky menšin a zaměstnávání cizinců v ČR?
Odp.: Co se týče problematiky menšin a zaměstnávání cizinců v ČR, tak to považuji za tak široký, přetrvávající a dlouhodobě nedůsledně státem řešený problém, že není možné na něj stručně a pokud možno kvalifikovaně odpovědět. To jsou problémy zralé spíše k diskuzi na úrovni konferencí, seminářů atd. Osobně si ale myslím, že stávající situaci svým způsobem přispívá stávající zákonná úprava.
13.) Jaký je Váš pohled na ekologii? Považujete příměs biosložek v palivech, solární panely, větrné elektrárny za vhodná ekologická řešení? Jaký máte názor na jadernou energetiku?
Odp.: Myslím, že tak jako já, tak i většina našich občanů jsme zastánci rozumné ekologie, ne takové ekologie, která pod různými záminkami brzdí rozvoj infrastruktur, brzdí výstavbu tak potřebných dálnic atd. Osobně nemám problém s příměsky biosložek v palivech či solárními panely.
Problém nemám ani s větrnými elektrárnami, pokud je jejich výstavba rozumně regulována.
Jsem plně zastáncem bezpečné jaderné energetiky.
14.) Je podle Vás ochrana autorských děl podle současného autorského zákona dostatečná, nedostatečná nebo příliš přísná vůči spotřebitelům? Co říkáte na dohodu ACTA a průběh jejího projednávání?
Informace:
http://www.zive.cz/clanky/novy-autorsky-zakon-creative-commons-pod-dohledem/sc-3-a-153306/default.aspx
http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32432
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
http://www.lupa.cz/clanky/acta-si-vynuti-zmeny-zakonu
Odp.: Jsem toho názoru, že každá činnost, tj. i ochrana autorských práv, by měla být rozumně a v souladu s časem regulována. Mám za to, že současná ochrana autorských děl je časově i technicky překonaná a je příliš přísná vůči spotřebitelům. Možno říci, že provokuje spotřebitele k obcházení či vyloženě porušování stávajícího autorského zákona.
K dohodě ACTA se nevyjádřím, nemám k dispozici k tomu potřebné podklady.
15.) Jste spokojen/a se členstvím ČR v EU? Co se Vám líbí a co naopak nelíbí? Váš pohled na přijetí Eura v ČR?
Odp.: Tak jako KSČM, i já nebyl a nejsem odpůrcem rozumného evropského integračního procesu. Měl jsem a mám vážné výhrady k nevýhodně sjednaným pro ČR podmínkám přijetí do EU.
Vážné výhrady mám i vůči, dle mého názoru k přehnaným požadavkům Evropské komise, které mají často negativní vliv na většinu úseků výroby českých potravin, služeb, zemědělství aj. Škodlivé jsou ale i nepřiměřené požadavky často uplatňované státní správou při zdůrazňování, že se jedná o pokyn či požadavek EU, jak se říká „poturčenec je horší než turek“ !! Nezanedbatelný je často i podíl negativního vlivu zahraničního kapitálu !! Všeobecně je kladně hodnoceno volné cestování do zemí EU ( jak pro koho ? ), dostupnost širokého sortimentu cizího zboží, včetně potravin, ovoce a zeleniny ( bohužel, často méně kvalitní než naše tuzemské ). Osobně jsem při konstatování výhod členství ČR v EU opatrný.
Přestože nedisponuji potřebnými a odbornými argumenty pro či proti přijetí Eura v ČR, nejsem zastáncem jeho přijetí v nejbližších 10 až 15ti letech.
16.) Jak se díváte na zahraniční vojenské operace ČR? Jak vnímáte zapojení ČR do mezinárodního obranného systému?
Odp.: Jsem odpůrcem aktivního podílu ČR na zahraničních vojenských operacích pro cizí zájmy, na které jsou vynakládány nemalé finanční prostředky. Bohužel, ČR je řádným členem NATO a vládní představitelé mají snahu plnit závazky ČR vůči NATO, včetně zapojení ČR do tzv. mezinárodního obranného systému. Já osobně, tak jako většina našich občanů, mám nejen vážné výhrady ke členství ČR v NATO, odmítám i tak jak jsem odmítal snahu USA o vybudování radaru USA ve vojenském prostoru Brdy, tak nesouhlasím se zapojením ČR do mezinárodního obranného systému, který by měl vliv na zhoršení bezpečnostní situace ČR.
17.) Kdo myslíte, že bude v současné vládě vykonávat funkci ministra nejlépe a proč?
Odp.: Přiznám se, že nemám odvahu říci či si tipnout, který ministr současné vlády bude vykonávat svou funkci nejlépe. Já to prostě netuším.
18.) Měla by být funkce prezidenta oslabena, nezměněna nebo posílena? Koho byste si přál/a za budoucího prezidenta ČR a kdo má podle Vás reálné šance?
Odp.: Nedomnívám se, že by bylo třeba měnit stávající rozsah pravomocí či oprávnění funkce presidenta ČR. Osobně nemám přehled o konkrétních osobách, které by připadali v úvahu jako potenciální kandidáti na funkci presidenta. Osobně si myslím, že by to neměl být nikdo z řad tzv. polistopadové politické ani kulturní garnitury. Měla by to být osobnost široké společenské vážnosti a úcty, neformální autority se zárukami skutečné nadstranickosti.
19.) Myslíte, že jedno volební období by Vám stačilo nebo byste v případě úspěchu kandidoval/a za šest let znovu?
Odp.: Myslím si, že tak jako mně, tak i ostatním senátorům, by mělo stačit jedno volební období v Senátě ve funkci senátora. Určitě by tomu napomohl tzv. čestný výkon funkce senátora. Osobně vylučuji možnost mé další kandidatury za 6 let.
20.) Shrňme to, proč by měli voliči dát hlas právě Vám?
Odp.: Svou kandidaturu do Senátu PČR za KSČM vnímám nejen jako osobní závazek k aktivnímu přístupu obhajoby a naplňování volebního programu KSČM i hesla „S lidmi pro lidi“, naplnění osobního motta „Ochrana života, zdraví a majetku musí být ústavním právem každého občana“, bez ohledu zda budu do Senátu PČR zvolen či nikoli. Budu vždy pečlivě naslouchat radám i podnětům občanů, neboť oni nejlépe ví, co náš obvod potřebuje.
21.) V případě, že byste ve volbách neuspěl/a, co byste rád/a sdělil/a zvolenému senátorovi/ce?
Odp.: V případě že do Senátu PČR zvolen nebudu, projevím zvolenému senátorovi, ať to bude kdokoli a předvolební souboj povede v duchu „fer plei“, důstojnou gratulaci s přáním hodně úspěchů při výkonu a poslání funkce senátora, aby nikdy nezapomněl na své voliče, na všechny ostatní spoluobčany a hájil jejich životní a oprávněné zájmy.

Motto do voleb

„Ochrana života, zdraví a majetku musí být ústavním právem každého občana“

Zajímavosti

Oblíbená barva: rudá.
Oblíbené jídlo: vepřo, knedlo, zelo; uhlířina; nepohrdnu ovarem či bůčkem.
Oblíbené místo: tichý okraj lesa s výhledem do krajiny podbarvený ptačím zpěvem.
Oblíbený film: je jich celá řada – tzv. filmy pro pamětníky; filmy s Tomášem Holým; filmy o II. světové válce sovětské produkce.
Oblíbený hudební žánr: kvalitní lidová dechová hudba.
Oblíbený sport: fotbal, hokej, rekreační cyklistika.
Co nesnášíte: lež, ješitnost, násilí, nedochvilnost.
Domácí zvířata: psi čistokrevných plemen; domácí králík.

Poznámky a pozvánky

- setkání s kandidátem KSČM pro volby do Senátu PČR ve vol. obvodě č. 16 – Beroun,
se uskuteční v úterý 5.října 2010 od 13.00 do 16,00 hod na Palackého nám. v Hořovicích,
- setkání ........................................................
se uskuteční v úterý 12. října 2010 od 13.00 do 16.00 hod na Husově nám. v Berouně

Píše se


Další materiály


Technický správce a provozovatel Cadecron, © 2010 Cadecron
Seznam použitých materiálů od jiných autorů
Možnosti inzerce a kontakt